نتایج بلوک

3

استقلال

برنده
2
30 دی 1395
9:50 ق.ظ
خلاصه
3

ماشین سازی

بازنده
4

استقلال

برنده
30 دی 1395
9:51 ق.ظ
خلاصه
2

استقلال

برنده
1

ذوب آهن

بازنده
30 دی 1395
9:54 ق.ظ
خلاصه
28 آبان 1396
9:53 ق.ظ
خلاصه
3

استقلال

برنده
2

ماشین سازی

بازنده
28 آذر 1396
9:50 ق.ظ
خلاصه
2

استقلال

برنده
1

پرسپولیس

بازنده
2 دی 1396
6:07 ق.ظ
خلاصه