جدول لیگ دسته یک

آنها تصمیم می گیرند که کارشان، اموالشان، انحرافات آنها، مشغول بودن آنها، کافی نیست. این سازگار با سنت های عدالت و عدالت ما نیست. و بنابراین این هفته بحث جدی خواهد بود. به من بگویید که دموکرات ها ما را امن نخواهند کرد.

او به من گفت که او به تفنگداران پیوست و در هفته بعد به عراق رفت. و ملاقات آنها آسان نخواهد بود. اما مسابقه مسئله ای است که من معتقدم که این کشور نمیتواند در همین حال نادیده بگیرد.

و همچنین آنها رویاهای بزرگ خود را برای دختر خود داشتند. با این حال آنچه که ما نیز درک می کنیم این است که ارزش های ما باید نه تنها از طریق کلیساها یا کنیسه ها، معابد و مساجد ما بیان شود؛ آنها باید از طریق دولت ما بیان کنند.

جدول لیگ دسته یک

رتبهباشگاهبازیبرندهمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
15410128413
2201123-11
300000000
300000000
5100112-10
6200257-20